WESPA Youth Cup 2019

Kuala Lumpur, Malaysia
29th November to 1st December 2019

Round 23


    Placings round 23     Just played in round 23
1TH02 Tarin Pairor 20+1945  LK04 Qays Sangani434:384 
2LK01 Janul De Silva 18+1803  SG12 Joshua Law480:417 
3IN01 Yash Potnis 17+1266  MY11 Eirfan Razman519:346 
4SG12 Joshua Law 17+1099  LK01 Janul De Silva417:480 
5PK09 Syed Imaad Ali 16+1836  HK02 Wesley426:370 
6LK02 Vignesh 16+1259  MY02 Tengku410:326 
7SG01 Liao Yi 16+1185  PK06 Basil Ali Khan516:274 
8HK01 Brian Po 16+675  PK05 Ali Rashid Khan451:378 
9SG07 Jarrett Tan 16+601  LK07 Nimuthu429:283 
10MY11 Eirfan Razman 16+583  IN01 Yash Potnis346:519 
11HK02 Wesley 15.5+1103  PK09 Syed Imaad Ali370:426 
12TH01 Napat V 15+1987  PK02 Saim Waqar472:331 
13PK13 Hasham 15+1464  PK11 Sohaib476:456 
14MY02 Tengku 15+1091  LK02 Vignesh326:410 
15AU01 Ronnie 15+921  MY06 Jareth Mah410:306 
16PK06 Basil Ali Khan 15+902  SG01 Liao Yi274:516 
17PK03 Usman Shaukat 15+712  TH15 Thanyanat375:341 
18PK08 Monis Khan 15+699  MY03 Aadhi Shankara483:303 
19PK05 Ali Rashid Khan 15+559  HK01 Brian Po378:451 
20LK07 Nimuthu 15+431  SG07 Jarrett Tan283:429 
21ID03 Arya Dhita Dwi 15+276  IN04 Suyash Manchali366:293 
22MY12 Tan Zi Kang 14.5+1207  LK16 Minaya423:311 
23PK02 Saim Waqar 14.5+727  TH01 Napat V331:472 
24MY01 Khor Jia Wayn 14+970  SG03 Justin Fok489:319 
25PK11 Sohaib 14+837  PK13 Hasham456:476 
26LK03 Radinka 14+780  TH04 Pawee Seedamart416:380 
27MY06 Jareth Mah 14+666  AU01 Ronnie306:410 
28HK07 Julian Wong 14+565  LK14 Dulandee389:365 
29HK05 Ho Cheuk Yiu 14+518  HK08 Ian Tsoi Yin513:277 
30SG05 Tham Kai Rong 14+506  TH06 Pornnapas511:293 
31TH15 Thanyanat 14+499  PK03 Usman Shaukat341:375 
32TH05 Pansub 14+493  TT01 Amanda Khan427:329 
33MY14 Marcus 14+467  SG02 Darryl Hanming476:370 
34AU03 Asher Chhabra 14+260  MY55 Rohan Lakhwani378:356 
35MY03 Aadhi Shankara 14+257  PK08 Monis Khan303:483 
36MY08 Ang Yi Qun 14+78  GB01 Reuben Moisey425:361 
37IN04 Suyash Manchali 14+61  ID03 Arya Dhita Dwi293:366 
38LK16 Minaya 14-52  MY12 Tan Zi Kang311:423 
39MY28 Rinesh Rajan 14-162  MY40 Azry424:392 
40SG03 Justin Fok 13.5+782  MY01 Khor Jia Wayn319:489 
41TH20 L Siridech 13.5-323  PK19 Shan e Abbas425:353 
42LK04 Qays Sangani 13+1390  TH02 Tarin Pairor384:434 
43TH03 Nattapat Nak-in 13+1247  MY17 Anna504:320 
44HK06 Fung Tsz Hin 13+844  LK05 Adheesha454:316 
45IN02 Vedika H 13+797  PK12 Hamza Naeem460:352 
46IN03 Madhav 13+776  MY07 Edmond547:277 
47HK03 Thomson 13+756  IN05 Ayush Bhatia449:254 
48LK14 Dulandee 13+694  HK07 Julian Wong365:389 
49TH04 Pawee Seedamart 13+690  LK03 Radinka380:416 
50TH11 Napat N 13+417  TH07 Sakdipong413:400 
51TT01 Amanda Khan 13+411  TH05 Pansub329:427 
52SG04 Chew Wei Wen 13+290  MY13 Yalleni398:391 
53SG02 Darryl Hanming 13+277  MY14 Marcus370:476 
54TH19 Rathrawee 13+221  SG08 Gao Xinyue475:398 
55PK14 Misbah Rehman 13+165  QA06 Ushara De Silva383:358 
56PH03 Lord Garnett 13+125  LK12 Ahmed Akeel394:374 
57TH06 Pornnapas 13+123  SG05 Tham Kai Rong293:511 
58PK15 Kamran Ahmed 13+66  SG06 Liu Zi Jian442:396 
59HK08 Ian Tsoi Yin 13+32  HK05 Ho Cheuk Yiu277:513 
60MY55 Rohan Lakhwani 13+29  AU03 Asher Chhabra356:378 
61GB01 Reuben Moisey 13-28  MY08 Ang Yi Qun361:425 
62MY40 Azry 13-67  MY28 Rinesh Rajan392:424 
63TH16 Kunnida 13-167  MY34 Navish Lakhwani358:319 
64HK13 Siu Chun Hong 13-255  QA07 Dulmini365:290 
65PK19 Shan e Abbas 13-634  TH20 L Siridech353:425 
66HK12 Wong Chun Ki 12.5+478  PK07 Noor Shaukat420:378 
67PK12 Hamza Naeem 12+547  IN02 Vedika H352:460 
68PH02 Jessa Manigos 12+423  MY18 Ali361:340 
69HK04 Ernest 12+388  HK10 Hong Hoi Ting391:381 
70MY04 Khor Jia Wynn 12+382  LK15 Sandali446:379 
71PK01 Aehzam Ahmed 12+356  LK13 Dinuli438:326 
72IN05 Ayush Bhatia 12+331  HK03 Thomson254:449 
73TH07 Sakdipong 12+280  TH11 Napat N400:413 
74MY13 Yalleni 12+262  SG04 Chew Wei Wen391:398 
75PK16 Bilal Asher 12+216  RO01 Iustin Enea463:261 
76SG08 Gao Xinyue 12+179  TH19 Rathrawee398:475 
77MY15 Kyan 12+151  MY52 Dresden448:267 
78MY07 Edmond 12+149  IN03 Madhav277:547 
79QA06 Ushara De Silva 12+118  PK14 Misbah Rehman358:383 
80AU02 Jason Tang 12+108  IN06 Devansh Malpani374:351 
81LK12 Ahmed Akeel 12+65  PH03 Lord Garnett374:394 
82RO02 Cristian Caba 12+11  AU07 Alex Lam355:352 
83MY41 Viishnu 12-3  MY26 Md Faik Haikal395:353 
84SG06 Liu Zi Jian 12-82  PK15 Kamran Ahmed396:442 
85RO01 Iustin Enea 12-94  PK16 Bilal Asher261:463 
86GB02 Joshua Moisey 12-99  MY30 Vyasa369:364 
87MY34 Navish Lakhwani 12-268  TH16 Kunnida319:358 
88QA07 Dulmini 12-312  HK13 Siu Chun Hong290:365 
89SG10 Myint 12-332  MY48 Keiff Wong367:357 
90MY47 Muhd Akif 12-389  MY45 Erry350:347 
91MY31 Nurin Farisha 12-450  MY71 Jivhantika503:295 
92LK09 Sarindu 11.5+715  LK06 Hasali453:376 
93PK07 Noor Shaukat 11.5+99  HK12 Wong Chun Ki378:420 
94MY17 Anna 11.5-462  TH03 Nattapat Nak-in320:504 
95TH09 Krittaporn 11+556  MY16 Ariana373:300 
96LK05 Adheesha 11+474  HK06 Fung Tsz Hin316:454 
97TH18 Manat Panmanee 11+400  LK10 Illampoornan402:378 
98HK10 Hong Hoi Ting 11+368  HK04 Ernest381:391 
99MY18 Ali 11+363  PH02 Jessa Manigos340:361 
100LK15 Sandali 11+231  MY04 Khor Jia Wynn379:446 
101ID02 Egy Vedriyanto 11+214  LK08 Kalpana391:374 
102TH21 Paparavee 11+98  US01 Nathanael415:339 
103LK13 Dinuli 11+92  PK01 Aehzam Ahmed326:438 
104SG09 Lee Xing Yu 11+68  MY20 Titus448:448 
105IN06 Devansh Malpani 11+18  AU02 Jason Tang351:374 
106ID01 Md Nur Akbar 11-13  MY05 Keeran690:570 
107TT06 Samantha Khan 11-109  IN08 Vivaan Shah337:297 
108MY26 Md Faik Haikal 11-117  MY41 Viishnu353:395 
109HK15 Fung Wang Yin 11-201  MY61 Justin352:346 
110MY52 Dresden 11-208  MY15 Kyan267:448 
111MY30 Vyasa 11-217  GB02 Joshua Moisey364:369 
112IN07 Arvind Iyengar 11-231  PK04 Ahmed Atta428:367 
113MY48 Keiff Wong 11-281  SG10 Myint357:367 
114TH22 Krissanapong 11-298  MY23 Harshavardhan402:299 
115MY20 Titus 11-305  SG09 Lee Xing Yu448:448 
116US02 Jeffrey Pogue 11-340  TH08 Attases390:379 
117MY45 Erry 11-397  MY47 Muhd Akif347:350 
118AU07 Alex Lam 11-398  RO02 Cristian Caba352:355 
119PK26 Ayesha Shamim 11-578  MY58 Fitrah Amani432:299 
120MY72 Jyotsnaa 11-672  TH10 Chutikan363:325 
121MY71 Jivhantika 11-867  MY31 Nurin Farisha295:503 
122LK06 Hasali 11-980  LK09 Sarindu376:453 
123MY35 Dzariff Izzat 10.5+142  MY21 Nishalakshree465:223 
124MY39 Yeo Zhi En 10+527  MY44 Ng Anna387:367 
125MY16 Ariana 10+451  TH09 Krittaporn300:373 
126LK10 Illampoornan 10+356  TH18 Manat Panmanee378:402 
127MY59 Yang Wen Kai 10+275  MY56 J Avinesh447:340 
128LK08 Kalpana 10+146  ID02 Egy Vedriyanto374:391 
129TT05 Alisa Alexander 10-98  MY09 Tashwin433:367 
130TH14 Laksanapreecha 10-128  TH17 Hatthaya Jaidee378:358 
131US01 Nathanael 10-143  TH21 Paparavee339:415 
132MY61 Justin 10-157  HK15 Fung Wang Yin346:352 
133IN08 Vivaan Shah 10-186  TT06 Samantha Khan297:337 
134MY05 Keeran 10-240  ID01 Md Nur Akbar570:690 
135LK11 Ashvin Kesavan 10-249  AU08 Patrick Huynh349:295 
136MY10 Nur 10-277  PK18 Azlan Qazi413:348 
137PK04 Ahmed Atta 10-379  IN07 Arvind Iyengar367:428 
138TH08 Attases 10-392  US02 Jeffrey Pogue379:390 
139MY32 Joshua 10-433  NP02 Surya350:330 
140HK17 Ho Fai Yeung 10-586  IN10 Ahana Goyal319:272 
141TH10 Chutikan 10-640  MY72 Jyotsnaa325:363 
142MY23 Harshavardhan 10-701  TH22 Krissanapong299:402 
143MY50 Aghalya 10-724  QA08 Vershnil388:298 
144MY49 Rohit Kanna 10-836  KE15 Linnet Njeri357:322 
145MY58 Fitrah Amani 10-987  PK26 Ayesha Shamim299:432 
146MY24 Abilashini 10-1001  KE06 Rejoice Njoroge311:302 
147MY21 Nishalakshree 10-2002  MY35 Dzariff Izzat223:465 
148MY44 Ng Anna 9+630  MY39 Yeo Zhi En367:387 
149MY19 Farid Irfan 9+129  IN09 Vishesh Bhatia420:255 
150MY56 J Avinesh 9+108  MY59 Yang Wen Kai340:447 
151TH17 Hatthaya Jaidee 9-22  TH14 Laksanapreecha358:378 
152MY62 Jeysstan 9-107  MY60 Chow Zhuo Xue453:373 
153MY09 Tashwin 9-222  TT05 Alisa Alexander367:433 
154MY57 Vishal Menon 9-236  MY37 Kreesan445:323 
155AU08 Patrick Huynh 9-380  LK11 Ashvin Kesavan295:349 
156NP02 Surya 9-400  MY32 Joshua330:350 
157PK18 Azlan Qazi 9-463  MY10 Nur348:413 
158IN10 Ahana Goyal 9-532  HK17 Ho Fai Yeung272:319 
159MY33 Nurin Fazila 9-538  MY22 Aisshwarya463:310 
160MY42 Nishant Rajah 9-591  PK17 Anas Farhan367:340 
161SG11 Wise 9-650  KE13 Victoria336:264 
162QA08 Vershnil 9-810  MY50 Aghalya298:388 
163KE15 Linnet Njeri 9-882  MY49 Rohit Kanna322:357 
164KE06 Rejoice Njoroge 9-938  MY24 Abilashini302:311 
165MY73 Rahul M Avalani 9-965  MY63 Ashavina372:336 
166MY54 Kavena Avalani 9-1005  KE11 Angela Wachira497:209 
167IN09 Vishesh Bhatia 9-1790  MY19 Farid Irfan255:420 
168MY70 Ayishvariya 8.5-311  HK16 Sze Chun Yan374:259 
169HK11 Hong Jiaen 8-327  KE08 Joshua Karunga402:254 
170MY60 Chow Zhuo Xue 8-335  MY62 Jeysstan373:453 
171PK17 Anas Farhan 8-591  MY42 Nishant Rajah340:367 
172MY69 Chow 8-597  MY51 Nurr452:266 
173AU06 Tanissha 8-632  HK14 Chiu Pui Hang374:361 
174MY37 Kreesan 8-639  MY57 Vishal Menon323:445 
175KE13 Victoria 8-785  SG11 Wise264:336 
176MY22 Aisshwarya 8-812  MY33 Nurin Fazila310:463 
177MY63 Ashavina 8-943  MY73 Rahul M Avalani336:372 
178KE09 Victor Mutugi 8-1334  MY53 Sesmiitaa313:239 
179KE11 Angela Wachira 8-1461  MY54 Kavena Avalani209:497 
180HK16 Sze Chun Yan 7.5-555  MY70 Ayishvariya259:374 
181KE08 Joshua Karunga 7.5-802  HK11 Hong Jiaen254:402 
182HK14 Chiu Pui Hang 7-703  AU06 Tanissha361:374 
183KE10 Priscilla Nduku 7-852   
184US03 Ricky Rodriguez 7-1128  MY74 Amira348:288 
185MY51 Nurr 7-1132  MY69 Chow266:452 
186MY53 Sesmiitaa 7-1889  KE09 Victor Mutugi239:313 
187KE16 Sharmake 6-873  NP01 Visika Parajuli438:257 
188KE07 Benmoffart 6-991   
189MY74 Amira 6-1904  US03 Ricky Rodriguez288:348 
190NP01 Visika Parajuli 2-3147  KE16 Sharmake257:438